Θερμοστοιχείο Müller με κεφαλή σύνδεσης B με έγκριση GL