Open and bi-directional communication protocol IO-Link
IO-Link is relatively new. Yet the number of products with an IO-Link interface is growing rapidly.
With good reason: because the bi-directional communication protocol is independent of vendor or bus system. Any sensor or actuator with an IO-Link interface can thus be seamlessly integrated into an Industrie 4.0 application.

Especially for industrial automation applications, a wide variety of products have been developed in recent decades. The problem soon arose that products from different manufacturers were difficult to integrate into one system. In particular, communication between them and with the control system sometimes required creative tricks of the trade.
Standardization
As Industry 4.0 began to take serious shape, manufacturers also realized the need for standardization. Among other things, this led to the development of IO-Link. Basically a simple, open and serial communication protocol that connects sensors and actuators in the field with each other and the upstream digital control. Because the "point-to-point" protocol is independent of manufacturer or bus system, any component with an IO-Link interface can be incorporated into such a system. In the process, the measurement and switching signals are communicated, precisely, digitally and thus loss-free.

Exchange of signals
IO-Link is further a bi-directional, serial protocol. This means that various types of signals can be sent from the sensor to the controller or actuator as well as vice versa.

Data sent from the sensor concern first of all the measurement signals for the purpose of control - for example, temperature, pressure or force. In addition, however, error messages (such as wire breakage) or status messages can also be transmitted. This type of data therefore makes sensors with IO-Link ideally suited to make processes transparent and to quickly diagnose faults. Machines are thus idle for less time which contributes to productivity and availability. By logging the data and building up a history, the data is also valuable for scheduling maintenance at the right time.

The ability to send data from the controller to the sensor offers advantages especially in the context of commissioning or configuration. By saving the settings, sensors can also be exchanged quickly and error-free.
Program Müller Industrie-Elektronik
Marktechnical's range of components with IO-Link includes several from manufacturer Müller Industrie-Elektronik. They complement the existing series of temperature, pressure and force sensors. Through IO-Link, these components offer the control, diagnostic and monitoring functions just discussed that make processes transparent and insightful and increase machine availability.

In doing so, the company also offers a communication module with which analog sensors can also be linked via IO-Link. The module, actually a kind of adapter, is currently available for all standard 3-wire Pt100 elements and thermocouples. The round transmitter is built into the sensor and locally converts the analog signal into a digital signal that can then participate fully in the process via IO-Link.
See website: www.io-linksensors.com


Speciaal voor industriële automatiseringstoepassingen is er de afgelopen decennia een grote variëteit aan producten ontwikkeld. Daarbij ontstond al snel het probleem dat producten van verschillende fabrikanten slechts moeizaam waren te integreren in één systeem. Vooral de communicatie onderling en met de besturing vroeg soms om creatieve staaltjes van kunst- en vliegwerk. Standaardisering Toen Industrie 4.0 serieuze vormen begon aan te nemen, groeide tevens het besef bij fabrikanten dat standaardisering noodzakelijk was. Dit leidde onder andere tot de ontwikkeling van IO-Link. In principe een eenvoudig, open en serieel communicatieprotocol dat sensoren en actuatoren in het veld met elkaar en de bovenliggende digitale besturing verbindt. Omdat het ‘van-punt-naar-punt’ protocol onafhankelijk is van de fabrikant of het bussysteem, kan iedere component met een IO-Link interface in een dergelijk systeem worden opgenomen. Daarbij worden de meet- en schakelsignalen, exact, digitaal en dus verliesvrij gecommuniceerd. Uitwisseling van signalen IO-Link is verder een bi-directioneel, serieel protocol. Dit betekent dat er diverse soorten signalen zijn te versturen van de sensor naar de besturing of actuator maar ook andersom. Data die vanuit de sensor worden verstuurd betreffen ten eerste de meetsignalen ten behoeve van de besturing – bijvoorbeeld temperatuur, druk of kracht. Daarnaast zijn echter ook foutmeldingen (zoals draadbreuk) of standmeldingen door te geven. Dit type data maakt sensoren met IO-Link dan ook bij uitstek geschikt om processen transparant te maken en snel een diagnose te kunnen stellen bij storingen. Machines staan dus minder lang stil wat bijdraagt aan de productiviteit en beschikbaarheid. Door de gegevens te loggen en een historie op te bouwen, zijn de data ook waardevol voor het inplannen van onderhoud op het juiste tijdstip. De mogelijkheid om gegevens vanuit de besturing naar de sensor te sturen, biedt vooral voordelen in het kader van inbedrijfstelling of configuratie. Door de instellingen op te slaan zijn sensoren teven snel en foutloos uit te wisselen. Programma Müller Industrie-Elektronik Het assortiment componenten met IO-Link van Marktechnical omvat verschillende componenten van producent Müller Industrie-Elektronik. Zij vormen een aanvulling op de bestaande series temperatuur-, druk- en krachtsensoren. Door IO-Link bieden deze componenten de zojuist besproken besturings-, diagnose- en bewakingsfuncties die processen transparant en inzichtelijk maken en de machinebeschikbaarheid verhogen. Daarbij biedt het bedrijf tevens een communicatiemodule waarmee ook analoge sensoren via IO-Link zijn te koppelen. De module, eigenlijk een soort adapter, is op dit moment beschikbaar voor alle standaard 3-draads Pt100 elementen en thermokoppels. De ronde transmitter wordt ingebouwd in de sensor en zet ter plekke het analoge signaal om in een digitaal signaal dat vervolgens via IO-Link volwaardig kan meedoen in het proces. Zie website: www.io-linksensors.com