Smart Probes – ultieme HVAC-kit

Inhoud:
2 x klemthermometer testo 115i
2 x hogedrukmeter testo 549i
2 x thermohygrometer testo 605i
1 x thermometer testo 905i
1 x infraroodthermometer testo 805i
1 x thermische anemometer testo 405i
1 x vleugelradanemometer testo 410i
1 x verschildrukmeetinstrument testo 510i
1 x testo HVAC-softcase